Trocha té teorie

   Osobnostní a sociální výchova je průřezovým tématem tzv. životních dovedností. Náplní těchto sociálních (komunikace, kooperace, vztahové souvislosti) i osobnostních (sebepojetí, sebeovládání, psychohygiena) dovedností  je pak jejich použití v různých každodenních situacích.

   Učivem se stává sám žák, třída, skupina, ale v jistých situacích také učitel.

   OSV není výmyslem posledních let či specifikem české školské reformy. Kořeny byly položeny ve vzdělávacích systémemch anglosaských zemí a na naplňování OSV je zde stále kladen důraz.

   Jak může být OSV zahrnuta do chodu školy?

1. Včlenění témat OSV do jiných předmětů, vzdělávacích oblastí

2. Samostatný předmět, kurz, výcvik, soustředění, samostatný časový blok v hodinách (např. v třídnických)

3 Využití žákovských aktivit nejen k řešení témat provozu školy (školní parlament, žákovské poradenství)

4. Efektivní a cílené chování a jednání pedagogů (učitel jako vzor chování a řešení situací, spolutvůrce tvorby příznivého klimatu)

5. Využití konkrétních cílů a reflexe OSV v samostatných školních aktivitách