Maličko didaktiky

DIDAKTICKÉ CÍLE (jaká má OSV být)

1. Praktická - práce i realizace prakticky s důrazem na skutečné využití

2. Zosobněná - dovednosti má zkoušet a upevňovat sám žák

3. Respektující - učitel vytváří vhodné podmínky pro využití OSV, respektuje osobnostní specifika žáků, pomáhá při reflexi


Na naší škole se OSV děje převážně jejím včleněním do předmětů. Pár teoretických možností spojení...

1. Témata OSV najdeme v učivu konkrétního předmětu (v Př například témata týkající se člověka a jeho jednání ve vztahu k přírodě)

2. Využití metod výuky vhodných pro konkrétní předmět i pro OSV zároveň (prezentace, skupinová práce, kooperativní učení)

3. Témata OSV využíváme pro konkrétní předmět (osobní zážitek žáka použit pro sloh v Jč, vyhodnocení postojů v OVA, zeměpisné téma v Z atd.)

4. Témata typická pro OSV použijeme k osvěžení výuky v předmětech (dramatizace - hraní rolí)