Úskalí OSV

OSV je nositelem celého souboru témat a kompetencí, které skutečně ovlivňují každodennost jedince. Nicméně u řady z nás se tyto obecné věci netěší velké popularitě a máme tendeci se k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji chovat právě také obecně.


1."Stejně OSV už dělám..."  Učit žáka např. komunikaci neznamená, že jen žáka vytáhnu ke zkoušení.

2. Ve výstupech  a materiálech k OSV se nejčastěji objevují nekonkrétní a obecné věci, pojmy, chybí prostě slovesa.

3. OSV je velmi individuální, každý žák má jiné úrovně dovedností a hledání a upevňování je náročnější.

4. Jak hodnotit OSV - měřit neměřitelné?

5. Učivem OSV je žák i učitel. Na učitele je kladen větší nárok, má předávat životní zkušenosti  a dovednosti v odpovídající formě. U OSV se ale nejedná o jeho zkušenosti ve výukových předmětech, ale o jeho chování, vztahové začlenění, postoje, osobnostní rysy, mravní názory, sebepojetí, životní styl, vystupování a komunikaci.

6. Při naplňování OSV nejsme jen ve škole a nepůsobí na žáky jen spolužáci a učitelé. Dobrý start může být zmařen např.situací v rodině.

7. Jak pojmout OSV prakticky a individuálně.